Inici del Contingut

Itinerari d'estudiants a temps parcial

Un estudiant a temps parcial és aquell que matricula el primer curs del Màster un nombre de crèdits inferior al total de crèdits dels estudis, en aquest cas, un nombre inferior a 60. El mínim de crèdits que cal matricular cada curs no pot ser inferior a 20.

A mode de proposta indiquem un possible itinerari per als alumnes del Màster en Llengües Aplicades que el vulguin cursar-lo a temps parcial, és a dir, amb una dedicació d’aproximadament 4 hores diàries en lloc de les aproximadament 8 hores corresponents al temps complet.

Es tracta, repetim, d’una proposta i no és obligatori, per tant, seguir-la exactament. L’únic que sí cal tenir en compte és que l’elaboració del TFM no es pot iniciar fins que s’hagin aprovat 20 crèdits de la resta d’assignatures i no es pot presentar fins que no s’hagin superat totes les assignatures del curs.

ANY 1: 30 crèdits 6 ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES:

1r semestre
. Comunicació Intercultural
. Educació Plurilingüe i Intercultural
. Visualitzant la Multiculturalitat

2n semestre
. Disseny Curricular, Programació i Elaboració de Materials
. Edició de Textos i Maquetació
. Llengües Especialitzades per a Usos Acadèmics i Professionals


ANY 2:  30 crèdits 2 ASSIGNATURES (10 crèdits):

1r semestre
. Assessorament Lingüístic en Mitjans de Comunicació (obligatòria)
. Introducció a la investigació científica (optativa però altament recomanable per elaborar el TFM)

  • 2 ASSIGNATURES OPTATIVES (10 crèdits): es poden triar d’aquesta llista:

1r semestre
. Traducció Anglès > Català/castellà

2n semestre 
. Recursos TIC per a l’Aprenentatge de Llengües.

· Pràctiques en Empreses/Institucions

. Llenguatge i Persuasió

  • ELABORACIÓ TREBALL DE FI DE MÀSTER (10 crèdits)