Inici del Contingut

Distribució per semestres

1r semestre 

  • Obligatòries:

Assessorament Lingüístic en Mitjans de Comunicació

Comunicació Intercultural

Educació Plurilingüe i Intercultural

Visualitzant la Multiculturalitat

  • Optatives:

Traducció Anglès > Català/castellà

Introducció a la Recerca Científica

2n semestre

  • Obligatòries:

Llengües Especialitzades per a Usos Acadèmics i Professionals

Edició de Textos i Maquetació

Disseny Curricular, Programació i Elaboració de Materials

  • Optatives:

Recursos TIC per a l’Aprenentatge de Llengües

Llenguatge i Persuasió

Pràctiques en empreses/institucions