Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

 

Alumnes de nou ingrés al màster

Alumnes que no són de nou ingrés al màster

Primer període de preinscripció i matrícula:

Preinscripció: del 1 de març al 30 de juny

Resolució: 26 d'abril (1ª resolució) i 12 de juliol (2ª resolució)

Matrícula: 22, 23 i 24 de juliol

(Matrícula: a través del sistema d'automatrícula (http://automat.udl.cat) o presencialment en la Secretaria del centre.)

Modificació matrícula: 10 i 11 d'octubre

 
  • No fan la preinscripció
  • Periode de matrícula: 3 i 4 d'octubre
  • Matrícula: pel sistema d'automatrícula o presencialment en la Secretaria del centre
  • Accés per Internet: http://automat.udl.cat
  • Modificació matrícula: 10 i 11 d'octubre

Segon període de preinscripció i matrícula:

Preinscripció: del 13 de juliol al 17 de setembre

Resolució: 1 d'octubre

Matrícula: 3 i 4 d'octubre

(Matrícula: a través del sistema d'automatrícula (http://automat.udl.cat) o presencialment en la Secretaria del centre.)

Modificació matrícula: 10 i 11 d'octubre

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

 

Vies d'accés i normativa de preinscripció

 

1. VIES D'ACCÉS 1. Títol universitari oficial espanyol
2. Títol universitari estranger homologat pel Ministeri d'Educació a Espanya.
3. Titulació no homologada equivalent al Grau espanyol si al país expedidor faculta l’accés a postgrau
Amb l’obligació de presentar un document acreditatiu per l’autoritat competent conforme la titulació permet l’accés als estudis de postgrau. La UdL n’haurà de comprovar la validesa.
2. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ - Es pot fer la preinscripció de tot l'estudi o de forma parcial.

- Formalització de la preinscripció via web. L'alumne que fa la preinscripció ha d'abonar la quantitat de 30€. Aquest import no es retornarà en cap cas. Tingueu en compte que si no heu fet el pagament passats els 10 dies, haureu de posar-vos en contacte amb Secretaria per correu electrònic, explicant-los que voleu portar a terme el pagament (ja que el link per efectuar el pagament deixa de estar actiu).


- Després d'haver fet el pagament, heu d'enviar a aquest adreça postal la sol.licitud en format paper lo més aviat possible amb la documentació que es requereix (vegeu punt 4).

3. NOMBRE DE PLACES I CRITERIS DE SELECCIÓ

20 places

La Comissió d’Estudis del màster estableix els criteris de selecció que es considerin adients per un seguiment adequat del programa d’estudis i vetllarà perquè s’apliquin aquests criteris.

Alumnat internacional:
Cal tenir un nivell avançat de castellà (C1 CEFR). Si no el tenen acreditat, se’ls farà una prova d’accés
.
Alumnat provinent de titulacions no afins:
Hauran de cursar com a mínim 20 crèdits dels complements de formació.
Si la demanda supera l'oferta de places del màster, s'aplicaran els següents criteris de selecció:

1) Expedient acadèmic de la formació oficial acreditada (70%)
2) Formació acadèmica o professional complementària (20%)
3) Nivell de coneixement d'anglès sobre la base de la documentació aportada (10%)
4. DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ Original i còpia o còpia autenticada del DNI Espanyols
Document acreditatiu de la nacionalitat i identitat Estrangers
Sol·licitud de preinscripció signada
Dos fotografies de mida carnet, amb el nom escrit darrere
L'estudiantat estranger major de 28 anys o més ha de presentar l'original i còpia de l'assegurança d'assistència i d'accidents vàlida a l'Estat espanyol
Si és el cas, presentar la sol.licitud i documentació acreditativa d'exempció, bonificació o gratuïtat abans del termini de matrícula
Còpia autenticada (compulsada) del títol universitari oficial
Document emès per la universitat emissora del títol que acrediti que es pot accedir a estudis de postgrau Via d'accés 3
Certiticat de coneixement d’idiomes Original o còpia autenticada
Certificat acadèmic oficial amb qualificacions En expedients estrangers, adjunti's escala numèrica sobre 10 i càrrega horària de cada assignatura
Si se sol·licita reconeixement de crèdits:

- Pla d’estudis o quadre de materies expedit o publicat pel centre corresponent
- Documents acreditatius de les competències assolides, els continguts formatius realitzats o programa de les assignatures aprovades
- Document oficial que acrediti l’experiència laboral
5. REQUISITS PER ALS DOCUMENTS EXPEDITS A L’ESTRANGER

Els documents han de ser:

(1) Oficials i originals expedits per autoritats competents

(2) Legalitzats
per via diplomàtica en l’ordre indicat:
1. Ministeri d’Educació del país d’origen de l’estudiant (títols i certificats d’estudis)
2. Ministeri d’Afers Estrangers on s’hagin expedit els documents
3. Representació diplomàtica o consular d’Espanya en el país de procedència dels documents (en cas de tenir estatus de refigut, consulti amb la Coordinació del Màster)

(3) Traduïts oficialment a l’espanyol
. per qualsevol representació diplomàtica o consular d’Espanya a l’estranger
. a Espanya, per la representació diplomàtica o consular del país de què és súbdit l’estudiantat
. per traductors jurats

Si la fotocòpia ha estat legalitzada per una representació diplomàtica o consular d’Espanya, no cal enviar-ne l’original.

Tots els documents que s’expedeixen als serveis consulars del país estranger a Espanya han de ser legalitzats pel Ministeri d’Afers Estrangers espanyol.
La legalització dels documents procedents de països del Conveni de l’Haia se substitueix per la postil·la fixada en el mateix document.
No s’exigeix la legalització de documentació dels països de la UE.
6. RESOLUCIÓ D'ADMISSIÓ
L’òrgan responsable publicarà el llistat dels candidats admesos al Màster indicant el DNI o passaport del sol·licitant.

S’hi pot presentar un recurs davant la Comissió d’Estudis Oficials de Postgrau.
7. RESERVA DE PLAÇA Pot demanar-se amb justificació en el termini establert per a la matrícula.

 

true