Inici del Contingut

Idioma d'impartició

La llengua d'impartició del màster és el castellà, i per tant, s'espera que l'alumnat tingui un nivell de competència avançat en aquesta llengua que pugi acreditar. En cas contrari, se li farà una prova de nivell (consistent en una entrevista i prova escrita) administrada des de la Coordinació del Màster. En algunes assignatures, el professorat, consultant prèviament l'estudiantat, podrà incorporar també la llengua catalana i l'anglesa com a llengües vehiculars. D'aquesta manera es vol donar la possibilitat a l'estudiantat que ho desitgi de continuar desenvolupant la seua competència en aquestes llengües.

Tanmateix, l'alumnat pot escollir entre l'anglès, el català o el castellà com a llengua d'avaluació a les assignatures. Podrà escullir l'anglès com a llengua d'avaluació en 50% de les assignatures, i el català o el castellà en el 100% de les assignatures.

La bibliografia de les assignatures també és multilingüe, de forma que l'alumnat es pot trobar recursos bibliogràfics en anglès i en castellà, bàsicament. S'intenta que la bibliografia en anglès es complementi amb bibliografia en castellà sobre el mateix tema. Per tant, s'espera que els alumnes puguin acreditar un nivell intermig alt en anglès.