Inici del Contingut

Objectius i competències

El model de formació que promou l’espai europeu d'educació superior incorpora el concepte de competència, que fa referència a la formació projectada cap a l’activitat laboral i professional.

Al llarg d’aquests estudis caldrà, doncs, assolir un seguit de competències de diversa tipologia: específiques i transversals.

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (Annex 1 apartat 3.3 del Reial Decret 861/2010) I COMPETÈNCIES GENERALS

a) Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o l'aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

b) Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi

c) Ser capaç d'integrar coneixements i afrontar la complexitat de formar judicis a partir d'una informació que, sent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

d) Saber comunicar les seves conclusions --i els coneixements i raons últimes que les sustenten-- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

e) Tenir les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'un mode que haurà de ser en gran mesura auto dirigit o autònom

f) Saber liderar el treball d'un equip

g) Ser capaç de treballar en equip i de resoldre conflictes eventuals

 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

a) Dominar el català o el castellà en un nivell d'expert professional així com l'anglès en un nivell avançat

b) Saber integrar els coneixements lingüístics amb els de les altres disciplines

c) Dominar les noves tecnologies de la informació i de la comunicació en els àmbits de l'ensenyament, la correcció lingüística, la terminologia i la comunicació

d) Ser capaç de planificar i gestionar la diversitat lingüística i les situacions de comunicació intercultural

e) Ser capaç de desenvolupar estratègies i tècniques aplicades en la descripció i comprensió dels usos lingüístics

f) Mostrar un domini de les tècniques d'edició

g) Ser capaç de corregir textos en castellà i/o català

h) Desplegar els coneixements i les habilitats necessàries per dissenyar un pla docent d'una llengua i portar-lo a la pràctica de manera efectiva i eficient

i) Saber definir, programar i avaluar el propi aprenentatge d'una llengua estrangera

j) Treballar en els dominis acadèmics i professionals propis dels llenguatges d’especialització des de la perspectiva terminològica (* competència exclusiva de l'assignatura Llengües Especialitzades)

k) Traduir textos entre català/castellà i anglès/francès (* competència exclusiva de l'assignatura Traducció)