Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents


Estructura general 

En total són 60 crèdits

1. MATÈRIES ESPECÍFIQUES DEL MÀSTER (45 CRÈDITS)

  • 7 assignatures obligatòries (35 crèdits)
  • 2 assignatures optatives (10 crèdits)

2. TREBALL DE FI DE MÀSTER (15 CRÈDITS)

  •  1 assignatura obligatòria (5 crèdits)
  • Treball de Fi de Màster (10 crèdits)

Mòduls i assignatures

45 CRÈDITS

Totes les assignatures del màster són de 5 crèdits cadascuna. Hi ha un total de 10 assignatures, 7 d'obligatòries i 3 d'optatives, que es distribueixen en 4 mòduls. D'aquestes 10 assignatures, l'estudiant n'ha de cursar 9, per tant, ha de triar 2 assignatures de les 3 optatives ofertes.

COMUNICACIÓ I INTERCULTURALITAT

ENSENYAMENT I APRENENTATGE DE LLENGÜES EN ENTORNS MULTILINGÜES

MEDIACCIÓ LINGÜÍSTICA EN EMPRESES I INSTITUCIONS

FORMACIÓ CIENTÍFICA I PROFESSIONAL


Complements de formació 

- Obligatori per als estudiants que provenen de titulacions no afins. S'han de cursar i aprovar abans de poder accedir al màster. Pregunteu a la Coordinació sobre política d'assistència a classe i avaluació.

ASSIGNATURES

Introducció a la lingüística (6 ECTS) Grau d'Estudis Anglesos (1er semestre)

Analysing English Texts (6 ECTS) Grau d'Estudis Anglesos (2on semestre)

Morfologia espanyola (6 ECTS) Grau de Filologia Hispànica (1er semestre)

Sintaxi espanyola (6 ECTS) Grau de Filologia Hispànica (1er  semestre)

 


Pla de tutories

Als estudiants del màster se'ls assignarà, des de l'inici dels seus estudis, un professor-tutor que els orientarà en el desenvolupament del màster i en l'elecció de les assignatures optatives més adients al seu perfil i a la seua tria d'itinerari. A més, l'estudiant tindrà un tutor específic per desenvolupar el treball de fi de màster.


Avaluació

En el Màster de Llengües Aplicades s'usa el sistema d'avaluació continuada. En cada assignatura es dissenyen activitats i treballs que s'han d'anar lliurant al llarg del semestre. També es té en compte la participació activa de l'estudiant en el campus virtual. En cada assignatura el nombre d'activitats i tasques que ha de realitzar l'estudiant varia. A més, també el valor atorgat a cada activitat és diferent també en cada assignatura, però no hi ha activitats que suposin més del 50% de l'assignatura. En qualsevol cas,  des del principi del curs es publica en l'espai de cada assignatura del Campus Virtual quines activitats i quin pes tenen dins l'avaluació de cada assignatura. Per últim, el professorat va aportant feed-back sobre les activitats lliurades en un termini aproximat de 15 dies.

L'alumnat haurà de portar a terme una prova d'autenticació de la seva identitat per a cada assignatura matriculada, en els dies anunciats a començament del semestre. L'alumnat podrà realitzar aquesta prova presencialment a la UdL o bé pel sistema de videoconferencia que fa anar la Universitat.