Màster en Llengües Aplicades (modalitat virtual)

Pla d'estudis i guies docents


Estructura general 

En total són 60 crèdits

1. MATÈRIES ESPECÍFIQUES DEL MÀSTER (45 CRÈDITS)

  • 7 assignatures obligatòries (35 crèdits)
  • 2 assignatures optatives (10 crèdits)

2. TREBALL DE FI DE MÀSTER (15 CRÈDITS)

  • 1 assignatura obligatòria (5 crèdits)
  • Treball de Fi de Màster (10 crèdits)

Complements de formació 

- Obligatori per als estudiants que provenen de titulacions no afins. S'han de cursar i aprovar abans de poder accedir al màster. Pregunteu a la Coordinació sobre política d'assistència a classe i avaluació.

ASSIGNATURES

Introducció a la lingüística (6 ECTS) Grau d'Estudis Anglesos (1er semestre)

Analysing English Texts (6 ECTS) Grau d'Estudis Anglesos (2on semestre)

Morfologia espanyola (6 ECTS) Grau de Filologia Hispànica (1er semestre)

Sintaxi espanyola (6 ECTS) Grau de Filologia Hispànica (1er  semestre)

 


Pla de tutories

Als estudiants del màster se'ls assignarà, des de l'inici dels seus estudis, un professor-tutor que els orientarà en el desenvolupament del màster i en l'elecció de les assignatures optatives més adients al seu perfil i a la seua tria d'itinerari. A més, l'estudiant tindrà un tutor específic per desenvolupar el treball de fi de màster.


Avaluació

En el Màster de Llengües Aplicades s'usa el sistema d'avaluació continuada. En cada assignatura es dissenyen activitats i treballs que s'han d'anar lliurant al llarg del semestre. També es té en compte la participació activa de l'estudiant en el campus virtual. En cada assignatura el nombre d'activitats i tasques que ha de realitzar l'estudiant varia. A més, també el valor atorgat a cada activitat és diferent també en cada assignatura, però no hi ha activitats que suposin més del 50% de l'assignatura. En qualsevol cas,  des del principi del curs es publica en l'espai de cada assignatura del Campus Virtual quines activitats i quin pes tenen dins l'avaluació de cada assignatura. Per últim, el professorat va aportant feed-back sobre les activitats lliurades en un termini aproximat de 15 dies.

L'alumnat haurà de portar a terme una prova d'autenticació de la seva identitat per a cada assignatura matriculada, en els dies anunciats a començament del semestre. L'alumnat podrà realitzar aquesta prova presencialment a la UdL o bé pel sistema de videoconferència que fa anar la Universitat.


Pla d'estudis

 

Curs 2021-22

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12352 TRADUCCIÓ ANGLÈS/FRANCÈS>CATALÀ/CASTELLÀ O 5
12349 COMUNICACIÓ INTERCULTURAL B 5
12348 ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC EN MITJANS DE COMUNICACIÓ B 5
12355 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA CIENTÍFICA O 5
12343 VISUALITZANT LA MULTICULTURALITAT B 5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12354 LLENGUATGE I PERSUASIÓ O 5
12350 DISSENY CURRICULAR, PROGRAMACIÓ I ELABORACIÓ DE MATERIALS B 5
12347 EDICIÓ DE TEXTOS I MAQUETACIÓ B 5
12380 PRÀCTIQUES EN EMPRESA O INSTITUCIÓ O 5
12346 LLENGÜES ESPECIALITZADES PER A USOS ACADÈMICS I PROFESSIONALS B 5
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
12381 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 10
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101250 INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA C 6
101055 MORFOLOGIA ESPANYOLA C 6
101062 SINTAXI ESPANYOLA C 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101251 ANALYSING ENGLISH TEXTS C 6